Ditt liv

Vad vill du uppnå i ditt liv och vad är det som hindrar dig?

Hur kan du tillvarata dina egna personliga resurser på bästa sätt?

Är du nöjd med ditt liv eller är det någonting som du vill eller behöver förändra?

Mår du dåligt fysiskt, psykiskt, känslomässigt eller andligt?

Behöver du hjälp med att bearbeta olika typer av övergrepp, traumatiska händelser, förträngda känslor eller bortglömda händelser? Har du smärtproblematik? Har du blivit utsatt för mobbning?

Dessa frågeställningar eller andra som du själv kanske har kan jag hjälpa dig med att utforska och bearbeta.

Kognitiv coaching

Det som kognitiv coaching kan hjälpa dig med är att tänka mer positiva och konstruktiva tankar, nya tankar som ger upphov till nya handlingar som ger upphov till nya känslor. Dessa tre parametrar är alltid beroende av varandra och påverkar varandra, den kognitiva triangeln, tanke-känsla-handling. En ogynnsam tanke leder till en ogynnsam känsla som leder till ett ogynnsamt beteende.
Kognitiv coaching är en aktiv och dynamisk process och vi börjar med att ringa in ditt eller dina problemområden som du vill arbeta med. Vi formulerar mål och delmål som är realistiska att uppnå under din coachingperiod. Hemuppgifter ingår i processen där du får möjlighet att i det vardagliga livet pröva andra förhållningssätt, nya idéer och tankar samt nya beteenden, som kan vara mer gynnsamma för din hälsa och ditt mående.

Energiterapi

Vid energiterapi använder jag mig av djupavslappning och vägledda meditationer och du får en möjlighet att hitta och bearbeta förträngda känslor och bortglömda händelser, hur du upplevde dessa händelser och vilka beslut som du fattade då. 
Vi använder ofta vår historia som mall för hur vi agerar i nuet och majoriteten av våra beteenden grundläggs redan när vi är mycket små barn, vi agerar utifrån en mall som inpräntats redan från barnsben. De mönster vi är uppvuxna med är så självklara att det är svårt på egen hand ifrågasätta dem så att de kan ersättas med nya, mer gynnsamma tankar, känslor och beteenden.
Vi kan ha vuxit upp med vårdnadshavare som har saknat förmågan att hantera vissa känslor. Om vi inte fått möjligheten att lära oss att hantera vissa känslor utan bara försökt att stänga ner dessa djupt inom oss, så kommer vi så småningom att bära så mycket förträngda känslor att vi börjar må dåligt psykiskt, fysiskt, andligt eller känslomässigt. Dåligt mående kan förstås bero på att vi blivit utsatta för någon typ av övergrepp, mobbning eller trauma. Vi har alltid ett samtal före och efter behandlingen.